Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!

Управління фондом оплати праці на підприємстві

Номер заказа
129774
Создан
6 июля 2014
Выполнен
13 июля 2014
Стоимость работы
2000
Помогите быстро выполнить дипломную работу по экономике предприятия. Есть буквально 7 дней. Тема работы «Управління фондом оплати праці на підприємстві».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 132
Оригинальность: 74% (no etxt)
2000
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Дипломная работа написана по ветеринарной

Работа написана по ветеринарной лаборатории, количество работников - 85 человек.
ВСТУП

Заробітна плата є основним джерелом доходів працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу більшості населення. В умовах недосконалості ринкових регуляторів формування заробітної плати, процеси у сфері оплати праці набули значною мірою стихійного характеру. Заробітна плата перестала виконувати свої функції: відтворювальну, стимулюючу та регулюючу. Реальна заробітна плата знизилася до рівня, який не забезпечує працівникові обсягів споживання матеріальних благ і послуг, достатніх для розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці. На всіх етапах розвитку економіки і суспільства матеріальна винагорода за працю була і залишається надалі найважливішим трудовим стимулом. Неефективність існуючого механізму організації заробітної п Показать все
ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………….……….…5 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ………..5
1.1 Роль, сутність, складові фонду оплати праці…………...………………9
1.2 Планування фонду оплати праці………………………………………..24
1.3 Державне регулювання трудових відносин……………………………34
Висновки до 1 розділу……...…………………..……………………………40
2 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В ДУ «ЗОДЛВМ»………………42
2.1 Загальна характеристика державної установи……………….………...42
2.2 Аналіз забезпеченості установи трудовими ресурсами……….………53
2.3 Факторний аналіз оплати праці в ДУ «ЗОДЛВМ»………….…………62
Висновки до 2 розділу…………………..………………………….………..73
3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ОПЛАТ ПРАЦІ В ДУ «ЗОДЛВМ»……………………………………………………………..……….75
3.1 Основні засади по поліпшенню використання фонду заробітної плати в установі……………… Показать все
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Корнійчук Л.Я. Історія економічних учень: підручник / Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. ; за ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н. – К. : КНЕУ, 1999. – 654 с.
2. Ревчун Б.Г. Історія економічних вчень / Ревчун Б.Г. – Кіровоград, 2002. – 115 с.
3. Гусейнов Р.М. Экономическая история. История экономических учений: учебник / Гусейнов Р.М., Семенихина В.А. – 2-е изд., стер. — М. : Омега-Л, 2008. — 384 с.
4. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія : підручник / Базилевич В.Д. – К. : Знання, 2006. – 631 с.
5. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / [Брич В.Я., Дяків О.П., Надвиничний С.А. та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 144 с.
6. Сахарцева І.І. Облік та аналіз оплати праці для студентів спеціальності 7.050106 «Облік та Показать все
Таблиця 2.9 – Оцінка використання фонду зарплати в цілому по установі та категоріям працівників за 2011 рік
Категорія персоналу
Фонд заробітної плати, тис. грн.
Відхилення (+;-)
Виконання кошторисних призначень, %
За планом
Фактично
Абсолю тне
Відно
сне, %
1
2
3
4
5
6
Продовження таблиці 2.9
1
2
3
4
5
6
Робітники, в т.ч.
2314,8
2245,2
-69,6
-3,0
96,9
основні
2082,4
2015,0
-67,4
-3,2
96,7
допоміжні
232,4
230,2
-2,2
-0,9
99,1
Керівники
304,3
303,1
-1,2
-0,4
99,6
Спеціалісти
103,0
102,9
-0,1
-0,1
99,9
Службовці
22,5
22,4
-0,1
-0,4
99,5
Всього:
2744,6
2673,6
-71
-2,6
97,4
Із даних таблиці 2.9 можна зробити висновок, що план по фонду заробітної плати ДУ «ЗОДЛВМ» виконаний на 97,4 % (2673,6/2744,6100%). Економія склала 71,0 (2744,6 Показать все
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу