Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!

Статистичне вивчення витрат праці та її продуктивності

Номер заказа
131022
Предмет
Создан
2 августа 2014
Выполнен
3 августа 2014
Стоимость работы
500
Проблема по статистике. Срочно закажу контрольную работу по статистике. Есть буквально 1 день. Тема работы «Статистичне вивчення витрат праці та її продуктивності».
Всего было
18 предложений
Заказчик выбрал автора
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 21
Оригинальность: Неизвестно
500
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Полтавська державна аграрна академія
Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу
Факультет обліку та фінансів
Кафедра економічної теорії та економічних досліджень
м. Полтава – 2014 рік
5 балів
Актуальність теми. Продуктивність праці є одним з найважливіших індикаторів діяльності будь-якої економічної системи незалежно від її розміру і функцій. Вона виступає основним критерієм ефективності економіки і вирішальною умовою підвищення життєвого рівня населення. Зростання продуктивності праці має винятково важливе значення для досягнення визнаних світовою спільнотою економічних, соціальних і екологічних стандартів життєдіяльності суспільства.
В умовах ринкових відносин завдання підвищення продуктивності праці як джерела реального економічного зростання стає життєво важливим для подальшого розвитку економіки. У сучасному світі економічними лідерами стають не ті країни, які мають значні природні ресурси, а ті, які здатні досягти високої продуктивності суспільної праці. Вітчизняне сільсь Показать все
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКА 6
1.1. Аналітичні показники ряду динаміки 6
1.2. Аналіз тенденції показника «продуктивність» 8
РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ СУКУПНОСТІ 10
2.1. Аналітичне групування 10
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 17
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20
1. Борух В.О., Алямкін Р.В. Економічна статистика. Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2006. – 318 с.
2. Вашків П.Г. та ін. Статистика підприємництва: Навч.посібник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач; за ред. П.Г.Вашківа, В.П.Сторожука. – К.: Слобожанщина, 1999. – 600 с.
3. Елисеева И.И., Костеева Т.В., Хоменко Л.Н. Международная статистика: учеб.пособие. – Мн.: Выш.шк., 1995. – 224 с.
4. Економічна статистика: Навч. посіб. / За наук. ред. д-ра екон. наук Р.М.Моторина. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.
5. Економічна статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Р.М.Моторин, А.В.Головач, А.В.Сидорова та ін.; За заг. ред. Р.М.Моторина – К.: КНЕУ, 2005. – 326 с.
6. Экономическая статистика: Учебник / Под ред.Ю.Н.Иванова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 480 с.
7. Елисеева И.И., Сила Показать все
Середній рівень інтервального ряду:y=20,48Середній рівень моментного ряду:y=82,452. Середній абсолютний приріст:A=1,433. Середній коефіцієнт зростання:K=1,074. Середній темп зростання:Tзр=107,465. Середній темп приросту:Tпр=7,46Бачимо, що після початкового ривку значення показника дещо спало. Загалом воно знаходиться постійно приблизно на одному рівні.1.2. Аналіз тенденції показника «продуктивність»Аналіз тенденції показника «продуктивність» розпочнемо з розрахунку ковзної середньої (трирічної) динаміки показника у таблиці 1.2.Таблиця 1.2Розрахунок ковзної середньої (трирічної) динаміки показникаРікРівень рядуТрьохріччяРівень рядуПриріст середнього рівнясума за три рокисередня за рік200817,10    200918,702008-200959,4019,80Х201023,602009-201062,5020,831,03201120,202010-201166,6022,201,372 Показать все
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать контрольную работу